HİZMETLERİMİZ / ISO 18001:2007 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SİSTEMİ
OHSAS 18001'in temel amacı; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatın ışığı altında, kuruluştaki söz konusu riskleri ortadan kaldırarak veya en aza indirerek, sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve bu ortamı yönetmektir. İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin, kuruluşların genel stratejileri ile uyumlu bir şekilde ele alınıp, sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi için kullanılan etkin bir araçtır.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi'nin üç ana amacı şunlardır :

1- Çalışanları Korumak
2- Üretim Güvenliğini Sağlamak
3- İşletme Güvenliğini Sağlamak

OHSAS 18001, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki gereklilikleri belirlemesi ile birlikte, ayrıca kalite ve çevre standartları ile uyumlu ''uluslararası'' bir standarttır. Bu sebeple OHSAS 18001, diğer yönetim sistemlerine rahatlıkla entegre edilebilmektedir. OHSAS 18001, kuruluşların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuata uyumlu olduğunu göstermekle birlikte, iş ortamının sürekli iyileştirilmesi sayesinde iş yerindeki üretkenliği ve verimi de arttırmaktadır.

OHSAS 18001; iş yerinde çalışanlar, müşteriler ve halk için, sağlık ve güvenlikle ilgili riskleri azaltmak, ortadan kaldırmak veya en aza indirmek üzere resmi bir prosedür uygulamayı isteyen her kuruluş tarafından benimsenebilir. Genel bir standart olduğundan her boyuttaki, her sektördeki kuruluşun ihtiyaçlarına cevap verebilir.

YARARLARI :

Diğer işletmeler ya da müşterilere karşı duyarlı, sorumlu bir imaj yaratılması,
Resmi makamlar önünde, kuruluşun iş güvenliğine olan duyarlılığının kanıtlanabilmesi,
Ulusal ve uluslararası yasa ve standartlara uyum sağlanması,
Çalışan motivasyonu ve çalışan katılımının arttırılması,
İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş ve iş gücü kayıplarını en aza indirgeyerek, iş veriminde artışın sağlanması ve maliyetlerin düşürülmesi,
Çalışma ortamlarında alınan tedbirlerle, işletmeyi tehlikeye sokabilecek ( yangın, patlama, makine arızaları vb.) durumların ortadan kaldırılması neticesinde işletme güvenliğinin sağlanması,
Rakiplere karşı üstünlük sağlanması.