Gıda Üretim İzni

Gıda Üretim İzni Nedir?

Gıda üretimi yapan işletmelerin, imal edecekleri bileşimleri ve markaları farklı her bir ürünü tescil ettirerek almak zorunda oldukları ”izin belgesidir”. Üretim izin belgeleri; üzerinde yazılı gerçek ve tüzel kişiler, marka, adres ve faaliyet konusu çerçevesinde üretilen ürün için geçerli olup, bunlardan herhangi birinin değişmesi hâlinde belge geçerliliğini kaybeder.

Gıda Üretim İzni Nasıl Alınır?

Gıda üreten işletmeler öncelikle yetkili kurumlardan “işyeri açma ve çalışma ruhsatı”, daha sonra ise “çalışma izni ve gıda sicili” almak zorundadırlar. Üretim izni için gereken belgeler üç dosya halinde hazırlanır ve ilgili ücretin ödendiğine dair makbuz ile birlikte Tarım İl/İlçe Müdürlüklerine teslim edilir. Başvuru dosyası müdürlük aracılığyla Bakanlığa iletilir ve Bakanlık tarafından en geç 30 gün içerisinde incelemeye alınır. İnceleme esnasında, Bakanlık gıda kontrollerinden oluşturulan bir ekip ürünü, üretime uygunluk açısından kontrol etmek üzere gönderilir. İşyeri yetkilisi, ön üretim izni alınan ürünlerin üretimine başlandığında konuyu Bakanlığa bildirir. Bakanlıkça yapılan denetimde üründen numune alınır ve laboratuara sevk edilir. Ürünün analizleri sonucunda düzenlenen raporun başvuru belgelerine uygun olması halinde ürün için üretim izin belgesi verilir. Bakanlıkça verilen üretim izin belgelerinin geçerlilik süreleri 10 yıl olup, bu sürenin sonunda işyerleri, üretim izin belgelerinin yenilenmesi için Bakanlığa başvurur. Üretim izni belgeleri her bir marka için ayrı ayrı düzenlenir.

Gıda Üretim İzniyle İlgili Hizmetlerimiz
 • Gıda Uzmanlarımızca, başvuru öncesi firmanın yapması gereken konuların ve eksiklerin tespiti.
 • Yoksa; çalışma izni belgesi ve gıda sicil belgesinin alınması.
 • Marka tescilinin yapılması.
 • Her türlü başvuru evrakının gıda uzmanlarımızca firma adına hazırlanması.
 • Başvuru dosyasının hazırlanması, başvurunun ilgili makama yapılması ve takibi.
 • Gıda Sicil Sertifikasının firmaya ulaştırılması.
 • Yenilemelerin takibi.
Gerekli Olan Belgeler

Türk Gıda Kodeksi’nde tanımı yapılarak ürün tebliği yayımlanmış gıdalar için üretim izni başvurusu yapan işletmeler;

 1. Dilekçe
 2. Gıda Sicil Belgesinin noter onaylı sureti
 3. Sorumlu yöneticinin noter onaylı sözleşmesi, noter onaylı diploma örneği ve işyerinde sorumlu yönetici olarak çalıştığına dair meslek odasından alacağı belge (meslek odası olmayanlardan istenmez.)
 4. Marka tescil belgesi (marka adı yazılabilmesi için Türk Patent Enstitüsü’ne başvurduğuna dair belge ve emtia listesi)
 5. Türk Gıda Kodeksi’ne uygun etiket örneği
 6. Beyanname

Ürün tebliği yayımlanmamış gıdalar için üretim izni başvurusu yapan işletmeler;

 1. Dilekçe
 2. Gıda Sicil Belgesinin noter onaylı sureti
 3. Sorumlu yöneticinin noter onaylı sözleşmesi, noter onaylı diploma örneği ve işyerinde sorumlu yönetici olarak çalıştığına dair meslek odasından alacağı belge (meslek odası olmayanlardan istenmez.)
 4. Marka tescil belgesi (marka adı yazılabilmesi için Türk Patent Enstitüsü’ne başvurduğuna dair belge ve emtia listesi)
 5. Üretilecek ürünün bileşen listesi ve bileşen miktarı
 6. Üretim teknolojisi, üretim akış şeması
 7. Türk Gıda Kodeksi’ne uygun etiket örneği

Gıda ile temas eden madde ve malzemeler için üretim izni başvurusu yapan iş yerleri;

 1. Dilekçe
 2. Sorumlu yöneticinin noter onaylı sözleşmesi, noter onaylı diploma örneği ve işyerinde sorumlu yönetici olarak çalıştığına dair meslek odasından alacağı belge (meslek odası olmayanlardan istenmez.)
 3. Marka tescil belgesi (marka adı yazılabilmesi için Türk Patent Enstitüsü’ne başvurduğuna dair belge ve emtia listesi)
 4. Üretim teknolojisi, üretim akış şeması
 5. Ham maddenin ticari ve kimyasal adı
 6. Kapasite raporu
 7. Dış ambalaj etiket örneği

İletişim

bize ulaşın